id390993856 ZESPÓŁ SZKÓŁ
 

tel.:438714047  fax: 438714133  email: zsrlut-sekretariat@wp.pl

CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO facebook image18 bipPNG2 LogoPNG300pikseli id509pxHerb_Polskisvg w LUTUTOWIE logo2023min

KIERUNKI KSZTAŁCENIA DLA SZKÓŁ ZAOCZNYCH DOROSŁYCH

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Technik architektury krajobrazu 314202
Kwalifikacje:

OGR.03    Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.

OGR.04.  Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym

Technik architektury krajobrazu będzie przygotowany do projektowania i kształtowania krajobrazu: realizacji i pielęgnacji terenów zieleni towarzyszących budynkom mieszkalnym oraz obiektom przemysłowym i użyteczności publicznej, projektowania elementów architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych, pielęgnacji i konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu, prowadzenia uproszczonej rachunkowości i kosztorysowania oraz stosowania zasad marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu.

Praca: Absolwenci szkoły mogą podejmować pracę w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu, a także w przedsiębiorstwach i instytucjach innych branż, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu. Mogą także prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Technik agrobiznesu  331402
Kwalifikacje:

ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej
ROL.05. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji A.65. może uzyskać tytuł Technik rachunkowości.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym

Technik agrobiznesu  organizuje pracę biura firmy, oblicza wskaźniki niezbędnych do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, analizuje koszty i przychody oraz określa propozycje ich poprawy; analizuje rolę i pozycję konkretnej firmy na rynku, samodzielnie wykonuje lub organizuje zadania w zakresie: zaopatrzenia, magazynowania materiałów i gotowych produktów, transportu i przede wszystkim sprzedaży towarów i usług, dobiera i oblicza wskaźniki określające kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa (wskaźniki rentowności, płynności, zadłużenia, wypłacalności, struktury bilansu, pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym itd.

Praca: wszystkie podmioty gospodarcze bez względu na ich formę organizacyjną czy własnościową, banki, zakłady budżetowe, własna działalność gospodarcza, konsulting


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 311515

kwalifikacje:

ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie.
ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie.


Technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa
uprawniają do przejmowania gospodarstw rolnych
oraz korzystania z unijnych środków finansowych.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Technik rolnik 314207

Kwalifikacje
:

ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej.
ROL.05. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji R.3. może uzyskać tytuł Rolnik. Nie jest wymagane wykształcenie średnie. Słuchacz po uzupełnieniu Kwalifikacji o R.6. może uzyskać tytuł Technik agrobiznesu.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym

Do zadań zawodowych technika rolnictwa należą prace związane z hodowlą roślin, nasiennictwem oraz produkcją roślin w gospodarstwach rolnych. Technik rolnictwa organizuje i nadzoruje prace związanych z chowem, pielęgnowaniem i żywieniem zwierząt gospodarskich. Kolejne zadanie technika rolnictwa to prowadzenie dokumentacji dotyczącej produkcji roślinnej, kalkulacji kosztów produkcji rolnej.
Praca: gospodarstwa rolne.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ogrody komp id022842 n5 1.  KURSY KWALIFIKACYJNE -TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU -TECHNIK AGROBIZNESU -TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA -TECHNIK ROLNIK 2. KURSY SPECJALISTYCZNE  - operator kombajnów zbożowych  - obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin  - stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy turystyka3


Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny. Uczniowie uczą się urządzać zakłady gastronomiczne, umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i prawidłowej obsługi konsumenta.

W zawodzie wyróżniamy 2 kwalifikacje:

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań.

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

-TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH