id390993856 ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH
 

tel.:438714047  fax: 438714133  email: zsrlut@wp.pl

im. Wincentego Baranowskiego
id391017440
w Lututowie logonowe facebook image18 bipPNG2 LogoPNG300pikseli

KIERUNKI KSZTAŁCENIA DLA SZKÓŁ ZAOCZNYCH DOROSŁYCH

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Technik architektury krajobrazu 314202
Kwalifikacje: R. 21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu;
                 R. 22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym

Technik architektury krajobrazu będzie przygotowany do projektowania i kształtowania krajobrazu: realizacji i pielęgnacji terenów zieleni towarzyszących budynkom mieszkalnym oraz obiektom przemysłowym i użyteczności publicznej, projektowania elementów architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych, pielęgnacji i konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu, prowadzenia uproszczonej rachunkowości i kosztorysowania oraz stosowania zasad marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu.

Praca: Absolwenci szkoły mogą podejmować pracę w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu, a także w przedsiębiorstwach i instytucjach innych branż, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu. Mogą także prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Technik agrobiznesu  
Kwalifikacje: A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji;
                        A.36. Prowadzenie rachunkowości

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji A.65. może uzyskać tytuł Technik rachunkowości.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym

Technik ekonomista organizuje pracę biura firmy, oblicza wskaźniki niezbędnych do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, analizuje koszty i przychody oraz określa propozycje ich poprawy; analizuje rolę i pozycję konkretnej firmy na rynku, samodzielnie wykonuje lub organizuje zadania w zakresie: zaopatrzenia, magazynowania materiałów i gotowych produktów, transportu i przede wszystkim sprzedaży towarów i usług, dobiera i oblicza wskaźniki określające kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa (wskaźniki rentowności, płynności, zadłużenia, wypłacalności, struktury bilansu, pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym itd.

Praca: wszystkie podmioty gospodarcze bez względu na ich formę organizacyjną czy własnościową, banki, zakłady budżetowe, własna działalność gospodarcza, konsulting


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Technik mechanizacji rolnictwa 311512

kwalifikacje:

M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych
w rolnictwie (mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych)
M.43. Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych
stosowanych w rolnictwie Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa
uprawniają do przejmowania gospodarstw rolnych
oraz korzystania z unijnych środków finansowych.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Technik rolnik 314207

Kwalifikacje
: R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej
                        R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

• Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową
• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura

Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji R.3. może uzyskać tytuł Rolnik. Nie jest wymagane wykształcenie średnie. Słuchacz po uzupełnieniu Kwalifikacji o R.6. może uzyskać tytuł Technik agrobiznesu.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym

Do zadań zawodowych technika rolnictwa należą prace związane z hodowlą roślin, nasiennictwem oraz produkcją roślin w gospodarstwach rolnych. Technik rolnictwa organizuje i nadzoruje prace związanych z chowem, pielęgnowaniem i żywieniem zwierząt gospodarskich. Kolejne zadanie technika rolnictwa to prowadzenie dokumentacji dotyczącej produkcji roślinnej, kalkulacji kosztów produkcji rolnej.
Praca: gospodarstwa rolne.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ogrody komp id022842 n5 2.  KURSY KWALIFIKACYJNE -TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU -TECHNIK AGROBIZNESU -TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA -TECHNIK ROLNIK 3. KURSY SPECJALISTYCZNE  - operator kombajnów zbożowych  - obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin  - stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy

Szkoła Policealna: technik turystyki wiejskiej 515203
Z badań Instytutu Turystyki wynika, że turystyka wiejska ma największy popyt i największe szanse rozwoju na rynku krajowym. Rynek ten będzie także dominował w przyszłości. Podstawowe segmenty to wypoczynek rodzin i osób starszych oraz dzieci i młodzieży. Z rynków zagranicznych najważniejsze będą kraje sąsiedzkie.

Nauka trwa 2 lata (4 semestry).

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł technika turystyki wiejskiej. Do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich

Kwalifikacje:

K1 - Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich (T.7.)
K2 - Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego (T.8.)

Technik turystyki wiejskiej to zawód, którego przedstawiciele są poszukiwani zarówno na krajowym, jak i europejskim rynku pracy. Słuchacze są przygotowani nie tylko do planowania i organizowania pobytu turystom na obszarach wiejskich; po ukończeniu kierunku technik turystyki wiejskiej  umieją także organizować i wykonywać prace w gospodarstwach rolnych i agroturystycznych oraz analizować i planować strategię rozwoju własnej działalności.
Wykwalifikowany technik turystyki wiejskiej może prowadzić własną działalność gospodarczą - organizację imprez i usług turystycznych oraz prowadzić gospodarstwa agroturystyczne, które w ostatnich czasach cieszą się coraz większą popularnością
ponieważ stanowią ciekawą alternatywę dla tradycyjnego spędzania urlopu. Może też znaleźć zatrudnienie w biurach turystycznych, hotelach, pensjonatach i prywatnych domach letniskowych. Dodatkowo posiada kwalifikacje niezbędne do zakupu ziemi rolnej i otrzymania dofinansowania z programów wsparcia z Unii Europejskiej.

Słuchacz w zawodzie technik turystyki wiejskiej przygotowany jest do wykonywania następujących zadań:

1. Organizowania i prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich.
2. Planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym.
3. Planowania i organizowania działalności agroturystycznej.
4. Obsługiwania klienta w gospodarstwie agroturystycznym.

1.  SZKOŁA POLICEALNA -TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ turystyka3