id390993856 ZESPÓŁ SZKÓŁ
 

tel.:438714047  fax: 438714133  email: zsrlut@wp.pl

CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO facebook image18 bipPNG2 LogoPNG300pikseli id509pxHerb_Polskisvg w LUTUTOWIE logo2020min

KIERUNKI KSZTAŁCENIA DLA SZKÓŁ DZIENNYCH

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
1. Opis zawodu:
Zawód technik architektury krajobrazu jest obecnie zawodem poszukiwanym na europejskich rynkach pracy. Do zadań zawodowych technika architektury krajobrazu należy przygotowanie, urządzanie i pielęgnowanie terenów zieleni zarówno w mieście jak i na terenach wiejskich. Technik architektury krajobrazu nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu oraz produkuje rośliny ozdobne i materiał szkółkarski.
Absolwent technikum architektury krajobrazu po ukończeniu szkoły będzie posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, wykonawstwa i pielęgnacji zarówno współczesnych jak i historycznych obiektów zielni. Uczeń przygotowywany jest także do zdobycia prawa jazdy kategorii T.
2. Uzyskane kwalifikacje:
OGR.03 - Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
, egzamin po 1 semestrze klasy III.
OGR.04 - Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu, egzamin po 1 semestrze klasy V.
3. Możliwość podjęcia pracy zawodowej:
Absolwent technikum architektury krajobrazu może podjąć pracę w:
˗ jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu,
˗ jednostkach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu,
˗ jednostkach administracyjnych sprawujących nadzór nad obiektami architektury krajobrazu,
˗ jednostkach administracji samorządowej, m.in. w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni, itp.,
˗ placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody,
˗ szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych,
˗ firmach zajmujących się rekultywacją terenów zdegradowanych,
˗ ramach własnej działalności gospodarczej na własny rachunek.
Po zdaniu egzaminu maturalnego można również kontynuować naukę na wyższej uczelni (preferowane kierunki studiów: architektura krajobrazu, ogrodnictwo, planowanie przestrzenne, ochrona środowiska).
4. Nauczane przedmioty:
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
˗ matematyka,
˗ biologia.
Przedmioty zawodowe w kształceniu teoretycznym:
˗ podstawy ogrodnictwa,
˗ rośliny ozdobne,
˗ podstawy projektowania w architekturze krajobrazu,
˗ urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu,
˗ ochrona i kształtowanie krajobrazu,
˗ działalność gospodarcza w architekturze krajobrazu,
˗ język obcy zawodowy,
˗ przepisy ruchu drogowego kategorii T.
Przedmioty zawodowe w kształceniu praktycznym:
˗ zajęcia praktyczne - rośliny ozdobne,
˗ zajęcia praktyczne - urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu,
˗ zajęcia praktyczne - podstawy projektowania,
˗ zajęcia praktyczne - eksploatacja maszyn, urządzeń i pojazdów.
Uczniowie naszej szkoły odbywają czterotygodniowe praktyki w trzeciej i czwartej klasie. Praktyka zawodowa odbywa się w firmach zajmujących się architekturą zieleni.
5. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
Szkoła dysponuje dwoma pracowniami do nauczania przedmiotów zawodowych, wyposażonymi w: komputery z dostępem do Internetu, programy do projektowania ogrodów, tablice multimedialne. Wyposażenie to jest niezbędne, z uwagi na konieczność zapoznawania się z najnowszymi trendami i tradycyjnymi rozwiązaniami w zakresie projektowania ogrodów. Klasy architektury krajobrazu posiadają ponadto własną pracownię praktyczną, w której uczą się wykonywać dekoracje roślinne do wystroju wnętrz. Uczniowie mogą również korzystać z oferty zajęć dodatkowych, związanych z poszerzaniem zakresu zagadnień zawodowych, np. kółko florystyczne, wycieczki zawodowe, kursy florystyczne. Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie ogrodu przyszkolnego, gdzie młodzież może zdobywać oraz doskonalić swoje umiejętności praktyczne.
Szkoła posiada uprawnienia ośrodka egzaminacyjnego, dzięki czemu egzaminy z poszczególnych kwalifikacji odbywają się w przyjaznych dla ucznia warunkach.

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

1.  TECHNIKUM
●   technik architektury krajobrazu
●   technik agrobiznesu
●   technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
●   technik żywienia  i usług gastronomicznych
●   technik rolnik  
   
       
2. SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA:
●   mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych

IWO_32176k