id390993856 ZESPÓŁ SZKÓŁ
 

tel.:438714047  fax: 438714133  email: zsrlut@wp.pl

CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO facebook image18 bipPNG2 LogoPNG300pikseli id509pxHerb_Polskisvg w LUTUTOWIE logo2020min

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU
MECHANIK - OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH
1. Opis zawodu:
Zawód mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych kształcony jest w branżowej szkole I stopnia. Przygotowuje on absolwenta do wykonywania zadań zawodowych związanych z użytkowaniem, obsługą i naprawami pojazdów i maszyn rolniczych. Zawód ten daje uczniom możliwość poznania nowoczesnego sprzętu rolniczego, który wykorzystywany jest do produkcji roślinnej i zwierzęcej, prawidłowej eksploatacji, obsługi i naprawy pojazdów i maszyn rolniczych oraz zapoznania się z prawidłowymi zasadami wykonywania prac polowych.
Absolwent kierunku mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych jest przygotowany do zdobycia prawa jazdy w zakresie kategorii T, a także w zakresie kategorii B oraz uzyskuje uprawnienia operatorów kombajnów zbożowych i stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy. Szkoła korzysta również z projektów unijnych, dzięki którym uczniowie mogą uzyskać dodatkowe uprawnienia np.: spawacza lub operatora wózka widłowego.
2. Uzyskane kwalifikacje:
ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
, egzamin odbywa się pod koniec klasy trzeciej.
3. Możliwość podjęcia pracy zawodowej:
Absolwent branżowej szkoły I stopnia w zawodzie mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych może podjąć pracę w:
˗ przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa,
˗ zakładach produkcyjnych maszyn rolniczych,
˗ może samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji części zamiennych do sprzętu rolniczego,
˗ może także prowadzić gospodarstwo rolne i podjąć działalność rolniczą jako właściciel gospodarstwa rolnego.
Absolwent branżowej szkoły I stopnia może podjąć naukę w branżowej szkole II stopnia. Jej ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika po zdaniu egzaminu zawodowego oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, a następnie kontynuację nauki na studiach.
4. Nauczane przedmioty:
Przedmioty zawodowe w kształceniu teoretycznym:
˗ podstawy konstrukcji maszyn,
˗ maszyny rolnicze,
˗ pojazdy rolnicze,
˗ podstawy rolnictwa,
˗ przepisy ruchu drogowego kategorii T,
˗ przepisy ruchu drogowego kategorii B,
˗ działalność gospodarcza w branży mechaniczno-rolniczej,
˗ język obcy w technice rolniczej.
Przedmioty zawodowe w kształceniu praktycznym:
˗ zajęcia praktyczne - obróbka materiałów,
˗ zajęcia praktyczne - eksploatacja pojazdów rolniczych,
˗ zajęcia praktyczne - eksploatacja maszyn rolniczych.
5. Baza dydaktyczna i warunki kształceni:
Szkoła dysponuje nowoczesnymi pracowniami do nauczania przedmiotów zawodowych m.in.: elektrotechniki, pojazdów rolniczych i maszyn rolniczych, w których znajduje się niezbędne wyposażenie pozwalające uczniom w jak najlepszy sposób zrozumieć omawiane na lekcjach zagadnienia. Bardzo pomocne są również pojazdy oraz maszyny rolnicze, będące wyposażeniem gospodarstwa szkolnego, dzięki którym uczniowie mogą poznać ich budowę oraz zasadę działania poprzez kontakt z danym obiektem. Zajęcia praktyczne, gdzie młodzież może zdobywać oraz doskonalić swoje umiejętności, odbywają się na terenie szkoły, w szkolnych warsztatach oraz pracowniach: obróbki mechanicznej, obróbki ręcznej i diagnostyki pojazdów.
Szkoła posiada uprawnienia ośrodka egzaminacyjnego, dzięki czemu egzaminy z poszczególnych kwalifikacji odbywają się w przyjaznych dla ucznia warunkach.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA DLA SZKÓŁ DZIENNYCH

MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

1.  TECHNIKUM  
●   technik architektury krajobrazu
●   technik agrobiznesu
●   technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
●   technik rolnik
●   technik żywienia i usług gastronomicznych              

2.  SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA:
●   mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

technikmechanizacji