id390993856 ZESPÓŁ SZKÓŁ
 

tel.:438714047  fax: 438714133  email: zsrlut@wp.pl

CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO facebook image18 bipPNG2 LogoPNG300pikseli id509pxHerb_Polskisvg w LUTUTOWIE logo2020min

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU
TECHNIK ROLNIK
1. Opis zawodu:
Istotą zawodu technik rolnik jest organizacja, nadzorowanie oraz wykonywanie prac związanych z chowem, pielęgnowaniem i żywieniem zwierząt gospodarskich oraz z uprawą roślin, nasiennictwem, a także produkcją roślin w gospodarstwach rolnych. Do jego głównych zadań należy wykonywanie prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej, prowadzenie i obsługa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej, prowadzenie sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich, organizowanie i nadzorowanie produkcji roślinnej i zwierzęcej, podejmowanie decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego.
Absolwent po ukończeniu technikum w zawodzie technik rolnik:
˗ prowadzi produkcję roślinną i zwierzęcą,
˗ organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane z nasiennictwem i produkcją roślin oraz prace związane z hodowlą, pielęgnacją i żywieniem zwierząt gospodarskich,
˗ obsługuje maszyny, urządzenia i pojazdy stosowane w rolnictwie,
˗ dokonuje oceny stanu technicznego oraz konserwacji i drobnych napraw sprzętu rolniczego,
˗ prowadzi dokumentacje dotyczącą produkcji roślinnej i zwierzęcej, sporządza kalkulacje ponoszonych kosztów w produkcji,
˗ posługuje się programami komputerowymi wspomagającymi pracę rolnika,
˗ zna najnowsze technologie stosowane w rolnictwie,
˗ przygotowuje ofertę handlową, podejmuje decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego,
˗ nadzoruje pracę innych pracowników w małym zespole,
˗ korzysta ze środków Unii Europejskiej.
2. Uzyskane kwalifikacje:
ROL.04 - Prowadzenie produkcji rolniczej,
egzamin po klasie III.
ROL.10 - Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej, egzamin po I semestrze
klasy V.
3. Możliwość podjęcia pracy zawodowej:
Technik rolnik może podejmować pracę w:
˗ rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,
˗ urzędach i instytucjach służb rolniczych,
˗ administracji samorządowej i rządowej,
˗ samodzielnie prowadzić własne gospodarstwo rolne,
˗ prowadzić własną działalność gospodarczą np. gospodarstwo agroturystyczne, marketing produktów rolnych itp.
Po zdaniu egzaminu maturalnego może również kontynuować naukę na wyższej uczelni (preferowane kierunki studiów: rolnictwo, zootechnika, medycyna roślin, ochrona środowiska itp.).
4. Nauczane przedmioty:
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
˗ matematyka,
˗ biologia.
Przedmioty zawodowe w kształceniu teoretycznym:
˗ podstawy rolnictwa,

˗ język obcy w rolnictwie,
˗ przepisy ruchu drogowego kategorii T,
˗ działalność gospodarcza w rolnictwie,
˗ produkcja roślinna,
˗ produkcja zwierzęca,
˗ technika w rolnictwie
Przedmioty zawodowe w kształceniu praktycznym:
˗ zajęcia praktyczne - prowadzenie produkcji roślinnej,
˗ zajęcia praktyczne - prowadzenie produkcji zwierzęcej,
˗ zajęcia praktyczne - technika rolnicza,
˗ zajęcia praktyczne - organizacja produkcji roślinnej,
˗ zajęcia praktyczne - organizacja produkcji zwierzęcej.
Uczniowie ponadto odbywają czterotygodniowe praktyki zawodowe w klasie trzeciej i czwartej w przedsiębiorstwach związanych z produkcją rolną, czy gospodarstwach rolniczych. Dodatkowe kwalifikacje: prawo jazdy kategorii T, kurs stosowania środków ochrony roślin, eksploatacja maszyn ze szczególnym uwzględnieniem kombajnu zbożowego.
5. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:
Szkoła posiada pracownie do kształcenia zawodowego, pracownię produkcji roślinnej, zwierzęcej oraz techniki rolniczej. Są one odpowiednio wyposażone w liczne pomoce. Baza dydaktyczna jest systematycznie wzbogacana. Ponadto szkoła posiada grunty orne, na których prowadzona jest produkcja rolnicza. Baza dydaktyczna to liczne maszyny i narzędzia uprawowe, do dyspozycji młodzieży uruchomiono niedawno pracownię symulacyjną oraz sprzęt do nawigacji satelitarnej. Do dyspozycji młodzieży są także hale obróbki ręcznej, naprawy maszyn itp.
Szkoła posiada uprawnienia ośrodka egzaminacyjnego, dzięki czemu egzaminy z poszczególnych kwalifikacji odbywają się w przyjaznych dla ucznia warunkach.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA DLA SZKÓŁ DZIENNYCH

TECHNIK ROLNIK

1.  TECHNIKUM
●   technik architektury krajobrazu
●   technik agrobiznesu
●   technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
●   technik rolnik
●   technik żywienia i usług gastronomicznych                

2. SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA:
●   mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych

rolnik